Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Đại Từ tuyên truyền pháp luật cho người phải thi hành án. Ảnh Văn Hiến
Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Đại Từ tuyên truyền pháp luật cho người phải thi hành án. Ảnh Văn Hiến

Ngày 25-9-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chỉ thị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, công tác thi hành án dân sự (THADS) đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác THADS được nâng lên; tổ chức, bộ máy cơ quan THADS từng bước được kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác THADS được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Kết quả THADS hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS còn có những hạn chế, như: Công tác rà soát, xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án có vụ, việc chưa bảo đảm trình tự, thủ tục; số lượng việc và tiền tồn đọng chậm xử lý dứt điểm còn khá nhiều, tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và tỷ lệ thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng còn thấp... Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu ừên là do: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ THADS; công tác phối hợp trong công tác THADS có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số ít chấp hành viên, công chức THADS chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của một số cơ quan THADS còn chưa đầy đủ.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THADS, cải cách tư pháp, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác THADS. Xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác qưản lý Nhà nước về THADS. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp THADS trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong THADS, thi hành án hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người phải thi hành án. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan THADS. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác THADS.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường lãnh đạo giám sát đối với công tác THADS {trọng tâm là giảm sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; việc giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS). Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về THADS.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phối họp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan THADS yêu cầu, bảo đảm các quyết định của cơ quan THADS được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo kịp thời xác minh, truy tìm, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và đối tượng có liên quan ừong các vụ án; chuyển giao, quản lý vật chứng và các tài liệu liên quan theo quy định; phối họp chặt chẽ với cơ quan THADS tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; xử lý kịp thòi, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án; giáo dục người đang chấp hành án hình sự thực hiện nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án.

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong THADS, kịp thòi phát hiện, ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan THADS khắc phục vi phạm trong THADS.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan THADS theo quy định; quan tâm giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần tài sản của người phải thi hành trong khối tài sản chung và giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghi của cơ quan THADS; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ.

Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện: Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản bảo đảm khi cho vay; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các khoản thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa tài khoản, tài sản, khấu trừ thu nhập của người phải thi hành theo quy định của pháp luật khi cơ quan THADS yêu cầu.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Xây dựng cơ quan THADS hai cấp của tỉnh ừong sạch vững mạnh; chú ừọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức THADS. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác THADS; xử lý nghiêm chấp hành viên, công chức THADS có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch từng khâu, từng bước của công tác THADS.

Cơ quan THADS hai cấp chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án, nhất là các vụ án về tham nhũng, kinh tế, thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quá trình THADS phải coi trọng vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyên thi hành án; đồng thời, kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhung chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chỉ đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyên hình tỉnh, các cơ quan truyền thông thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận về THAPS, nhất là đối với việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

7. Căn cứ Chỉ thị này, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hằng năm đánh giá, 03 năm sơ kết, 05 năm tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác THADS trên địa bàn tỉnh".

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

Bí thư Nguyễn Thanh Hải (Đã ký)

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
UBND thành phố thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Số 109/Tháng 11 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE