Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

THÔNG BÁO tuyển dụng viên chức huyện Võ Nhai năm 2020
Cập nhật ngày: 09/10/2020 16:52 (GMT +7)

Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai thông báo việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 65 chỉ tiêu
 
2. Vị trí việc làm cần tuyển
 
2.1. Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09): 30 chỉ tiêu, trong đó: 
 
- Giáo viên tiểu học (giáo viên 9 môn): 22 chỉ tiêu; trong đó có 01 chỉ tiêu là người dân tộc Mông;
 
- Giáo viên tiếng Anh: 08 chỉ tiêu.
 
2.2. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12): 30 chỉ tiêu, trong đó:
 
- Giáo viên Văn (hoặc Văn Sử): 08 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Toán (hoặc Toán Lý): 08 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Thể dục: 03 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên tiếng Anh: 03 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Địa: 02 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Hóa: 02 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Sinh: 02 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.
 
2.3. Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số: 
V.07.05.15): 03 chỉ tiêu, gồm:
 
- Giáo viên Sử: 01 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Hóa: 01 chỉ tiêu;
 
- Giáo viên Sinh: 01 chỉ tiêu.
 
2.4. Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: 02 chỉ tiêu, trong đó:
 
- Phóng viên hạng III (mã số V.11.02.06): 01 chỉ tiêu;
 
- Kỹ thuật viên hạng IV (mã số V.05.02.08): 01 chỉ tiêu là người dân tộc Mông.
 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
 
3.1. Điều kiện chung
 
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 
 
d) Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt;
 
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 
3.2. Tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ
 
a) Vị trí Giáo viên tiểu học
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên với chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy;
 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
 Riêng vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh: Có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh) phải đạt bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
b) Vị trí Giáo viên trung học cơ sở
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên với chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy. Riêng vị trí việc làm giáo viên môn Tin học có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định;
 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
Riêng vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh: Có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh) phải đạt bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Trừ vị trí việc làm giáo viên môn Tin học).
 
c) Vị trí Giáo viên trung học phổ thông
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên với chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
d) Vị trí Phóng viên
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí;
 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
e) Vị trí Kỹ thuật viên
 
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ điện ảnh - truyền hình;
 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
3.3. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức
 
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 
- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/10/2020 đến hết ngày 07/11/2020 (trong giờ hành chính).
 
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
- Địa chỉ: Tổ dân phố Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 
- Số điện thoại liên hệ: 0987841409.
 
5. Hình thức, nội dung xét tuyển
 
Việc tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng như sau:
 
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
Vòng 2: Các thí sinh sẽ tham gia kiểm tra, sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.
 
6. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: Trong tháng 12 năm 2020, tại huyện Võ Nhai; thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo đến người dự tuyển đủ điều kiện theo quy định.
 
UBND huyện Võ Nhai đề nghị Báo Thái Nguyên đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Thái Nguyên điện tử, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện đăng tải thông báo tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của huyện.
 
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Võ Nhai năm 2020.

.
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công...
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi là Giấy chứng nhận bảo...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE