Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng số 75-tháng 1 năm 2018.
Ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng số 75-tháng 1 năm 2018.

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4162/QĐ-UBND Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng. Dưới đây là nội dung Quyết định này:

**************************

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số 4162/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và
ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1386-TB/TU ngày 18/12/2017 về chủ trương điều chỉnh tăng giá in báo Thái Nguyên, ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5116/TTr-STC ngày 28/12/2017,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá in báo Thái Nguyên và ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Thể loại báo

Mức giá (đồng)

1

Giá in báo thời sự 2 màu 4 trang, khổ 42 X 58 cm (Tờ báo thưòng)

2.000

2

Giá in báo thời sự 4 màu 4 trang, khổ 42 x 58 cm và số báo chủ nhật 4 màu 8 trang, khố 29 x 42 cm (Tờ báo màu)

2.800

3

Giá in báo đặc biệt 4 màu từ 48 đến 52 trang, khổ 29 x 42 cm, bìa cutse 200g/m (Sổ báo đặc biệt)

20.000

4

Giá in ấn phẩm Thái Nguyên hằng tháng 4 màu 36 trang, khổ 20 x 29 cm (Báo hàng tháng)

6.500

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn và kiểm tra đơn vị thực hiện theo quy định.

2. Mức giá ban hành tại Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các mức giá đã ban hành trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trường các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Thái Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

 

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng của Luật này:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE