Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Đế góp phần thiết thực trong công tác tuyên truyền về những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh và hửng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo nội dung hướng dẫn của Văn phòng điều phối NTM Trung ương tại văn bản số 279/VPĐP- TTHTQHT ngày 09/5/2018; thông qua đó, nhằm biểu dương, giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu người tốt, việc tốt và cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đi thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dụng NTM của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân.

Phát huy những kết quả đạt được và hưởng ứng cuộc thi của Trung ương phát động. Báo Thái Nguyên đăng tải Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm phổ biến, thông tin Thể lệ cuộc thi tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, những người làm báo và toàn thể nhân dân tích cực viết bài tham gia. Cuộc thi nhận các tác phẩm được tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018. 

Sau đây là toàn văn Thể lệ cuộc thi :
 

THỂ LỆ

“Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2228/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 01/ 6 /2017của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc tổ chức “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Cuộc thi);

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ban hành tại Quyết định số 1661/QĐ-BNN-VPĐP ngày 4/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Thể lệ Cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, chủ đề cuộc thi:

Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”tập trung phản ảnh nội dung sau đây:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử.

- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung...

- Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. 

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).

- Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.

3. Đối tượng dự thi:

- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình.

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

4. Thời gian:

- Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.

- Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017.

- Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.

- Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.

- Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.

- Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.

- Công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14/11) tại Hà Nội.

- Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.

5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

- Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

- Đổi với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

- Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.

- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020”.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Thông tin liên hệ:

Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.

6. Sử dụng tác phẩm:

- Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 không nhằm mục đích kinh doanh.

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoài việc Ban tổ chức cuộc thi sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi, website Chương trình và các website khác đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức cuộc thi (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm phục vụ cuộc thi, việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí dự thi như sau:

- Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;

- Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng;

- Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng;

- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

8. Tổ chức và phương pháp chấm giải:

a) Tổ chức

- Ban Tổ chức: do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quyết định thành lập với sự tham gia của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác;

- Hội đồng giám khảo: thành phần là các chuyên gia, nhà báo am hiểu về các lĩnh vực của cuộc thi do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;

- Tổ thư ký: cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác.

b) Phương pháp chấm:

- Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội đồng giám khảo xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban tổ chức (thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm).

- Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

- Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo đã được đánh giá qua các tiêu chí và thang điểm như sau:

+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm

+ Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, bức xúc của xã hội liên quan đến xây dựng nông thôn mới: 30 điểm

+ Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn: 20 điểm

+ Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài: 10 điểm

- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.

- Các các phẩm đoạt giải được lựa chọn từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống.

9. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng và từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

10.  Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm

Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ cuộc thi.

Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm đó, Ban tổ chức không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020”. Ban Tổ chức sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dự cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.

Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên website: nongthonmoi.gov.vn và một số cổng thông tin, báo, tạp chí đối tác truyền thông của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi Hội nhà báo các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020” được thành công tốt đẹp./.

Đ.H
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Cơ quan CSĐT - Công an T.P Thái Nguyên đang xác minh, điều tra vụ án hình sự: “Vận chuyển hàng cấm ” xảy tại xã Quyết Thắng, T.P Thái Nguyên ngày 05/09/2018 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 85/CSĐT ngày 02/10/2018 của Cơ quan CSĐT Công an...

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 12-17oC
  • Khu vực phía Tây 12-17oC
  • Khu vực phía Nam 12-17oC
  • Khu vực phía Đông 12-17oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số báo hàng tháng-số T12/2018

Hồ Núi Cốc có diện tích mặt nước trung bình 25 km², phía Đông giáp thành phố Thái Nguyên, phía Nam giáp thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công, phía Tây và phía Bắc giáp huyện Đại Từ. Hồ nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 16 km về phía Tây. Từ thành phố Thái Nguyên đi qua vùng chè Tân Cương...

LIÊN KẾT WEBSITE