Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân Đại hội các dân tộc thiểu số T.X Phổ Yên lần thứ Nhất: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc
Cập nhật ngày: 18/06/2019 08:33 (GMT +7)
 Cán bộ, nhân dân xã Phúc Thuận trao đổi kinh nghiệm sản xuất chè an toàn theo chuẩn VietGAP.
Cán bộ, nhân dân xã Phúc Thuận trao đổi kinh nghiệm sản xuất chè an toàn theo chuẩn VietGAP.

T.X Phổ Yên là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Những năm gần đây, Thị xã công nghiệp trẻ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, mạnh. Thành công này được xuất phát từ quan điểm chung của Thị xã là: Các dân tộc luôn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.

Trên địa bàn T.X Phổ Yên có 42 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống tại 328 xóm, tổ dân phố, thuộc 14 xã, 4 phường, trong đó có 6 xã, phường thuộc vùng dân tộc và miền núi, 1 xã khu vực III, 20 xóm đặc biệt khó khăn thuộc 5 xã, phường khu vực II và 1 xã ATK. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) có gần 32.700 người (chiếm gần 17% trong tổng dân số của Thị xã), sinh sống đan xen trên địa bàn, tạo thành cộng đồng hòa quện, thống nhất.

Những năm gần đây, trên địa bàn T.X Phổ Yên đã có nhiều dự án đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến nay, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trên địa bàn chiếm 96,8%; nông, lâm nghiệp giảm còn dưới 3,2%; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2014-2018 đạt 30,22%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ 24,5 triệu đồng/người (năm 2014) tăng lên 53 triệu đồng/người (năm 2018).

Để xã hội ổn định, phát triển bền vững, Thị xã luôn quan tâm tới nhiệm vụ thực hiện các chính sách dân tộc, như việc xắp xếp, cơ cấu người dân tộc trong hệ thống chính trị các cấp. Hiện có 201 người DTTS là cán bộ, công chức, viên chức biên chế chính thức tại các cơ quan, đơn vị, chiếm 7,26% tổng biên chế tại các đơn vị sự nghiêp trên địa bàn. Cùng với thu hút, mời gọi các nhà đầu tư vào phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ đô thị, Thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như: Xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững… Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được các cấp, ngành triển khai có hiệu quả đã trực tiếp làm thay đổi diện mạo của Thị xã, trong đó có vùng đồng bào DTTS, miền núi. Trong giai đoạn này, tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn, Nhà nước đã đầu tư hơn 42,7 tỷ đồng để xây dựng 47 công trình giao thông nông thôn; kênh mương nội đồng; nhà văn hóa, trạm y tế, trạm điện; . Thực hiện hỗ trợ cho 1.324 hộ nghèo với tổng vốn hơn 4,1 tỷ đồng, trong đó có 4 hộ được hỗ trợ mua đất sản xuất, 662 hộ được mua máy nông cụ sản xuất và 658 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt. 8.361 lượt hộ nghèo, 27.284 nhân khẩu được hỗ trợ trực tiếp hơn 2,4 tỷ đồng; hàng nghìn lượt hộ đồng bào nghèo được vay với tổng vốn gần 9 tỷ đồng theo các nghị định, quyết định hỗ trợ của chính phú để phát triển sản xuất. Ngoài ra, trên địa bàn Thị xã còn triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho các hộ phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ muối iốt phòng, chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi; chính sách bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ cho học sinh; chính sách cử tuyển, chính sách bảo tồn di sản văn hóa theo quy định của Nhà nước. Cũng trong giai đoạn này trên địa bàn Thị xã có 11 công trình phúc lợi xã hội được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí thực hiện 20 tỷ đồng.

Bằng giải pháp lồng ghép các nguồn vốn Trung ương và địa phương, sự vào cuộc của các cấp, ngành, đời sống vật chất, tinh thần của nhân nhân, trong đó có đồng bào các DTTS đã từng bước được cải thiện, nâng cao. Chính vì vậy mà tỷ lệ xóm, xã đặc biệt khó khăn giảm mạnh theo từng năm, từ 4 xã đặc biệt khó khăn, 26 xóm đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào năm 2014, giảm còn 1 xã đặc biệt khó khăn, 20 xóm đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào năm 2016. Trong đó, 6 xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào các DTTS giảm nhanh như: Xã Thành Công, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 21.97%, đến năm 2018 còn 13,27%; xã Vạn Phái năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 25,03%, đến năm 2018 còn 13,7%; xã Minh Đức năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 18,76%, đến năm 2018 còn 5,02%... Theo rà soát của UBND Thị xã vào đầu năm 2019, đến nay 100% xóm, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã hoàn thành Chương trình 135. Đã làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định. Những thành tích đạt được đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc ra sức thi đua thực hiện thành công mục tiêu xây dựng T.X Phổ Yên trở thành đô thị loại III và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018, về trước mục tiêu đề ra 2 năm. Trong 3 năm liên tục (2016-2017-2018), Thị xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các huyện, thành, thị ủy được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và của UBND tỉnh...

Phát huy những thành tích đạt được, trong giai đoạn 2019-2024, T.X Phổ Yên tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện; ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển con người toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, ý thức cộng đồng, tuân thủ pháp luật; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đồng bào DTTS miền núi…

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, Thị xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, chống mọi biểu hiện cục bộ gây chia rẽ bè phái mất đoàn kết giữa các dân tộc. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, trước hết tập trung vào đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng; huy động tối đa nguồn lực của nhân dân để đối ứng xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục phát triển giao thông, thủy lợi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu trí nông thôn mới theo hướng xây dựng đô thị văn minh. Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong cộng đồng các DTTS, vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng xóm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS…

Lê Thanh Tuyết
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phổ Yên
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE