Ngày 10-12, UBND tỉnh đã có Quyết định về việc phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014-2015 để hoàn thành các tuyến đường từ nguồn dự phòng, hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh năm 2014.

 Theo đó, số xi măng phân bổ là 3.598 tấn xi măng, được lấy từ nguồn dự phòng (2.000 tấn) và nguồn hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất (1.598 tấn) để hỗ trợ các huyện xây dựng đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, tỉnh cũng đồng ý phân bổ 60 tấn xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh để hỗ trợ Tỉnh đoàn Thái Nguyên thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng bể chứa rác thải nông thôn”.

 

Về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, tỉnh ưu tiên phân bổ cho các xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí NTM vào năm 2014 và 2015 xây dựng đường giao thông trục chính xóm, bể chứa rác thải nông thôn để hoàn thành tiêu chí giao thông và tiêu chí môi trường; các công trình được hỗ trợ áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù...

 

Theo đó, ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ bằng xi măng theo định mức, các địa phương, đơn vị lồng ghép với các nguồn vốn đã phân bổ, tổ chức huy động đóng góp của nhân dân trên cơ sở phát huy dân chủ, đồng thuận và phù hợp với điều kiện của từng địa phương; các nguồn vốn khác và công sức của người dân vùng hưởng lợi để đầu tư xây dựng các công trình.

Tùng Lâm