Mới đây, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm 32 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Theo đó, BCĐ đã xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, quyết định thành lập 2 tổ giúp việc, tham mưu cho BCĐ. Tổ giúp việc thứ nhất (gọi tắt là Tổ 1) do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ giúp việc thứ hai (gọi tắt là Tổ 2) do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ làm Tổ trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết: số 19-NQ/TW, số 20-NQ/TW và số 21-NQ/TW ngày 25-11-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chiều ngày 9-11, 2 tổ giúp việc đã tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến về phân công nhiệm vụ của từng thành viên cũng như chế độ làm việc, đảm bảo triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đạt hiệu quả cao.

Hằng Nga