Đại Từ: Tinh giản 142 biên chế
Cập nhật ngày: 21/08/2019 17:16

Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay, Huyện ủy Đại Từ đã thực hiện tinh giản 142 biên chế.

Trong đó 5 đồng chí công chức khối Đảng - Đoàn thể, 8 công chức khối Nhà nước, 4 công chức khối đơn vị sự nghiệp huyện, 125 viên chức ngành giáo dục. Cùng với đó, Huyện đã bố trí, sắp xếp cấp phó các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Huyện phấn đấu đến năm 2021, đạt tỷ lệ tinh giản biên chế là 10%. Huyện sẽ kiên quyết sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hải Hằng