Kiểm tra công tác cải cách hành chính
Cập nhật ngày: 18/09/2019 16:59
Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh.
Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/8/2019 về Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 18-9, Đoàn kiểm tra số 1 và số 2 của tỉnh gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra tại Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc và Sở Tài chính.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các nội dung, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; tình hình triển khai thực hiện các nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI); thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nội dung khác liên quan đến công tác CCHC tại các đơn vị.

* Thanh tra tỉnh, theo kết quả tự đánh giá và nhận định của các thành viên Đoàn kiểm tra, công tác CCHC của Thanh tra tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Các nội dung trong công tác CCHC đã được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Trong đó, có một số nội dung nổi bật, như: Việc tổ chức sắp xếp và phân công nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân không bị chồng chéo, có tính hiệu lực, hiệu quả cao… Tuy nhiên, trong công tác CCHC của còn một số hạn chế, tồn tại, như: Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO mới chưa được thực hiện; chưa xây dựng được quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; việc cung cấp thông tin, chế độ báo cáo còn chưa được lãm rõ văn bản nào thuộc diện mật, văn bản nào được phép cung cấp theo quy định của pháp luật.

*  Văn phòng UBND tỉnh, đã thực hiện rất nghiêm túc công tác CCHC. Việc hiện đại hóa công tác CCHC đã nâng cao chất lượng làm việc của các phòng, ban, đơn vị, giúp phát huy tính chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh. Từ năm 2018 đến 31/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” 855 hồ sơ; tham mưu rà soát 47 văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số quy định pháp lý đã thay đổi nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể; công tác rà soát sửa đổi, bổ sung các TTHC đã ban hành để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương còn chậm, gây khó khăn trong việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị… Đây là những hạn chế mà các thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, khắc phục để làm tốt công tác CCHC trong thời gian tới.

* Ban Dân tộc tỉnh, công tác CCHC thời gian qua luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện cả về cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy gắn với cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... Nhờ đó, việc tiếp nhận phản ánh của cá nhân được thực hiện nghiêm túc, công khai. Thống kê kết quả giải quyết TTHC từ năm 2018 đến ngày 15/9/2019, tổng số hồ sơ Ban tiếp nhận là 41, đã giải quyết đúng hạn 37, quá hạn 4 hồ sơ. Theo công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh xếp thứ 4/19 đơn vị (tăng 7 bậc so với năm 2017, vượt 15 bậc so với năm 2016). Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần tiếp tục triển khai tốt công tác CCHC, quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

* Sở Tài chính, đã xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC, tích cực  tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Về cải cách TTHC, Sở đã tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tính đến đầu tháng 9-2019, Sở Tài chính đã nhận tổng số 1.477 bộ hồ sơ, trong đó 77 bộ hồ sơ trong các lĩnh vực quản lý giá – công sản và 1.399 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và 1 hồ sơ cấp bù thủy lợi phí. Ngoài ra, việc cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính... luôn được Sở quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, công tác CCHC đã đạt được kết quả tích cực trên các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước. Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC đề nghị đơn vị sớm khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Nhóm PV Nội chính