Tiết mục biểu diễn của các thành viên Câu lạc bộ đàn Tính Thái Nguyên.
Tiết mục biểu diễn của các thành viên Câu lạc bộ đàn Tính Thái Nguyên.

“Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, một nguồn lực quan trọng trực tiếp quyết định đến chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bởi họ trực tiếp quản lý, tổ chức và duy trì đời sống văn hóa thường nhật của nhân dân, vì thế ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các cấp, ngành luôn quan tâm, coi trọng nguồn nhân lực quản lý các thiết chế văn hóa cơ sở”. - ông Nguyễn Mạnh Thường, Trưởng Phòng Xây dựng đời sống Văn hoá và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ.

Hiện, toàn tỉnh có hơn 3.500 cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại các thiết chế văn hóa, trong đó, cấp tỉnh có hơn 250 người, cấp huyện hơn 80 người, cấp xã 180 người. Về trình độ chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn có 11 thạc sĩ, 344 đại học, 7 cao đẳng, còn lại đều đã được đào tạo qua hệ trung cấp, sơ cấp. Tại cấp xóm, tổ dân phố có trên 3.000 người, 100% được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, như kỹ năng quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hầu hết các thiết chế văn hóa, thể thao tại xóm, tổ dân phố do trưởng xóm, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận quản lý, điều hành.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, hằng năm, tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các cấp, ngành chức năng mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, lồng ghép các nội dung phong trào, trong đó có nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, vận hành, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, như nghiệp vụ về quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; gia đình không có bạo lực; xây dựng gia đình văn hóa… Qua tập huấn đã triển khai các văn bản mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn và phương pháp tổ chức hoạt động cho cán bộ quản lý, tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao; đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt các chuyên đề ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, khắc phục hạn chế, yếu kém đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ tại thiết chế văn hóa, thể thao các cấp cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ. Trong đó từ cấp tỉnh đến cấp xã, cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở có trình độ, đào tạo chuyên môn theo chuyên ngành; còn với cấp xóm, tổ dân phố do được thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng thiết chế văn hóa, nên đã đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở. 

Ông Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở cho biết: Cơ sở vật chất nhà văn hoá, sân chơi thể thao là yếu tố dễ thấy nhất trong hệ thống thiết chế văn hoá. Bởi hầu hết các hoạt động văn hoá, thể thao và việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được địa phương triển khai thực hiện tại nhà văn hoá. Đặc biệt là việc tôn tạo, gìn giữ, lưu truyền các giá trị văn hoá phi vật thể quý báu của dân tộc cũng được thực hiện tại nhà văn hoá. Chính vì thế mà từ lâu các cấp, ngành của tỉnh luôn có sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để nhân dân xây dựng nhà văn hoá làm nơi sinh hoạt chung. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, các địa phương đều quan tâm tìm chọn, giao việc quản lý cơ sở vật chất cho những người nhiệt tình, có năng lực, trách nhiệm quản lý. Theo đó, nhà văn hóa, sân chơi thể thao trở thành điểm hẹn cho người dân đến sinh hoạt, tập luyện thể thao. Đến nay, trên toàn tỉnh có 136 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, với tổng số gần 19.000 người tham gia; 237 câu lạc bộ thể dục - thể thao, với tổng số gần 34.000 người tham gia. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực quản lý các thiết chế văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương đã có quan tâm thỏa đáng trong công tác quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lao động tham gia quản lý, vận hành hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở được đảm bảo, đúng quy định của Nhà nước. Tỉnh cũng đã xây dựng được cơ chế quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ trong các lĩnh vực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nguồn nhân lực trong ngành Văn hóa cũng như đội ngũ quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tiếp tục được chuẩn hóa; từng công việc đều có tiêu chí cụ thể, rõ ràng và căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ để bình xét thi đua, có kế hoạch bổ nhiệm, tuyển mới, đào tạo, luân chuyển, hoặc cho thôi việc những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Ngọc Chuẩn