Quý I, các địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Cùng với đó, các đảng bộ quan tâm, công tác kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, trong doanh nghiệp.... Toàn tỉnh đã kết nạp được 310 đảng viên mới, trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên kết nạp được nhiều đảng viên nhất với 74 đảng viên; Đảng bộ T.P Thái Nguyên kết nạp 60 đảng viên; Đảng bộ T.X Phổ Yên kết nạp 38 đảng viên...

Hằng Nga