Tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề
Cập nhật ngày: 17/04/2020 15:42

Nhằm giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, những năm qua Huyện ủy Phú Bình đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng.

Trong 5 năm, Huyện ủy đã thực hiện 3 cuộc KTGS trực tiếp của Trung ương; 6 cuộc KTGS chuyên đề của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cấp ủy huyện đã tổ chức 30 cuộc KTGS chuyên đề tập trung vào Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng (trong đó: 25 cuộc KT đối với 115 lượt tổ chức Đảng và 2 cá nhân; 5 cuộc GS đối với 14 lượt tổ chức Đảng và 74 cá nhân); kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, 18 đảng viên; tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời 14 lượt đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên.
Thông qua công tác KTGS đã phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xử lý kỷ luật 3 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách (thuộc thẩm quyền cấp ủy cơ sở), 89 đảng viên (khai trừ 10 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, khiển trách 58 trường hợp), góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Hằng Nga