Nhằm phát huy vai trò của các tổ chức hội đối với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025” – Chương trình OCOP, ngày 29-9, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chương trình OCOP và vai trò của các tổ chức hội”. Tham gia Hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các sở, ngành liên quan, các tổ chức hội và doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu.

Để thực hiện tốt Chương trình OCOP trên địa bàn, tháng 9-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và tổ chức xã hội; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực. Hội thảo lần này là một hoạt động nhằm giúp các tổ chức xã hội tham gia hiệu quả hơn vào Chương trình, thông qua việc đánh giá cụ thể vai trò, khả năng và đề ra các giải pháp phù hợp.

Các tham luận và thảo luận tại Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề chính gồm: Sự cần thiết của Chương trình OCOP, đánh giá những nhân tố tác động đến Chương trình và vai trò của các tổ chức hội. Nội dung phù hợp của các tham luận và ý kiến đóng góp tại Hội nghị được Ban Tổ chức tập hợp và chuyển đến các tổ chức hội có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đóng góp vào Chương trình OCOP.

Phương Điền