Tính từ đầu năm đến ngày 15-9, toàn tỉnh có 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới, với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 31 triệu USD.

So với thời điểm cùng kỳ, số dự án FDI cấp phép mới tương đương nhưng số vốn đăng ký chỉ bằng 15,3%. Trong đó, có 10 dự án được cấp phép mới thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 1 dự án được cấp phép mới thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư. Trong số này, có 9 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo; 1 dự án thuộc ngành kinh doanh bất động sản và 1 dự án thuộc ngành chuyên môn khoa hoc công nghệ.

Lũy kế đến giữa tháng 9, số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 156, với tổng số vốn đăng ký đạt 8,2 tỷ USD (tương đương khoảng 189 nghìn tỷ đồng).

Hạ Liên