Ảnh Trần Nguyên.
Ảnh Trần Nguyên.

Thực hiện Văn bản số 4072/BGDĐT-KHTC ngày 9/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021:
 
- Yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
- Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
 
- Hướng dẫn các nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục năm 2019.
 
- Chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục đào tạo, các điều kiện bảo đảm chấ lượng và thu, chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
- Yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục phải tuyên truyền, phổ biến các quy định nêu trên đến Ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh để phối hợp thực hiện. 
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
 
- Tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.
TNĐT