UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Theo quyết định này, đối với TTHC áp dụng chung trong lĩnh vực hộ tịch có 1 thủ tục là cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, thời hạn giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với cấp huyện, có 15 TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch gồm: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc… Đối với cấp xã gồm 16 TTHC: đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con…

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng bãi bỏ 32 TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo Quyết định số 4054-QĐ/UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hằng Nga