Ngày 12-11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho 195 cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt một số văn bản quan trọng liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ và một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác dự bị động viên. Đây là những kiến thức căn bản, nghiệp vụ cần thiết để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân quân tự vệ của các cơ quan trong tỉnh vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị, sau Hội nghị này, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tiếp tục tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức quán triệt các văn bản nêu trên tới lực lượng dân quân tự vệ.

Dương Văn