THÁI NGUYÊN: Trong dòng chảy lịch sử đất nước - Phần 1: Thuở hồng hoang
01:58, 09/11/2021