Phát triển trường ngoài công lập: Đáp ứng nhiều mục tiêu

Hằng Nga 09:42, 20/12/2022

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, những năm qua, tỉnh đã huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. Từ sự khuyến khích, ủng hộ của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng cao. Việc phát triển mạnh các trường ngoài công lập ngoài giảm tải cho các trường công lập còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh...