Phổ Yên chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Trịnh Phương 10:40, 08/05/2024

TP. Phổ Yên không chỉ là địa phương có lợi thế trong phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, mà còn được biết đến với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những năm qua, công tác quản lý, tôn tạo các di tích được địa phương chú trọng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của các di tích, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau...