Nguyên tắc Đảng - Khuôn thước chuẩn mực bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Thứ hai 27/12/2021 - 16:21
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển Đảng. Nhờ đó, Đảng ta đã làm...
Xem chi tiết

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ sáu 24/12/2021 - 15:22
Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được Đảng và nhân dân ta hết mực tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ và ngay cả...
Xem chi tiết

Tỉnh táo và sáng suốt để không rơi vào “bẫy” cơ hội, xét lại

Thứ hai 20/12/2021 - 16:49
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá việc triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cản trở sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta là đòi hỏi cấp bách, khách quan, là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan...
Xem chi tiết

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Niềm tin, lẽ sống của chúng ta

Thứ hai 13/12/2021 - 15:52
Vin vào cớ chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên Xô , Đông Âu và một số hiện tượng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , một số người đã dao động, giảm lòng tin vào bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...
Xem chi tiết

Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận –Văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy

Thứ ba 07/12/2021 - 17:11
UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam . Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, bên cạnh những bài viết, bài nói chỉ đạo thực tiễn cách mạng, Người còn sáng tác thơ, văn và sử dụng văn hóa,...
Xem chi tiết

Vì sao chủ nghĩa Mác – Lênin là nội dung quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu 03/12/2021 - 08:50
Hiện nay, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta cho rằng, lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu nên nó đã “cáo chung cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Đông Âu và Liên Xô”.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: