Nhận thức tính đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ, chống các luận điểm sai trái, xuyên tạc

Thứ năm 15/07/2021 - 14:37
Là đảng cách mạng, ngay từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuân thủ những nguyên tắc của Đảng kiểu mới do V.I.Lênin đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt lên hàng đầu và đã sáng tỏ trong nhận thức trên những vấn đề căn bản.
Xem chi tiết

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thứ tư 07/07/2021 - 16:28
Thời gian gần đây, trên Internet và mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản phản động đăng tải trên Youtobe (VIETNAMDAILY, Saigon Post, CẬP NHẬT MỚI… trên Fanpege (CHTV Việt Nam, Tiếng dân TV…) phát tán nhiều videoclip, tin, bài viết với nhiều nội dung xuyên tạc các vấn đề liên quan đến tài...
Xem chi tiết

Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu 02/07/2021 - 08:49
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách...
Xem chi tiết

Đằng sau thủ đoạn “gắp lửa bỏ tay người”

Thứ ba 29/06/2021 - 09:04
Thông qua các nền tảng mạng xã hội (MXH) như YouTube, Facebook... các thế lực thù địch đang thực hiện chiến dịch truyền thông “gắp lửa bỏ tay người”, xuyên tạc, bôi nhọ một số tướng lĩnh, nguyên cán bộ cấp cao trong quân đội. Mục đích chúng hướng tới là hạ bệ thần tượng, làm mất uy tín đội...
Xem chi tiết

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên

Thứ bẩy 26/06/2021 - 07:46
Một trong những nhiệm vụ quan trọng để sinh viên (SV) phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, tư duy sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có kỹ nǎng thực hành giỏi, có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là không ngừng giáo dục lý tưởng cách mạng cho họ. Trong...
Xem chi tiết

Nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Thứ sáu 25/06/2021 - 06:42
Trong thời gian gần đây , các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng gay gắt, quyết liệt, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: