Đoàn Thái Nguyên đột phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc
09:53, 22/12/2022