Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng

Cập nhật: Thứ hai 24/01/2022 - 07:00
 Thị ủy Phổ Yên tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tháng 10-2021). Ảnh: T.L
Thị ủy Phổ Yên tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tháng 10-2021). Ảnh: T.L

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ dẫn đến sự điều chỉnh chiến lược của nhiều quốc gia trong phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan có xu hướng trỗi dậy, chi phối các mối quan hệ chính trị, kinh tế quốc tế; tình hình biển Đông vẫn diễn biến phức tạp; dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kinh tế, an ninh - chính trị, trật tự của thế giới.

Trong nước, cùng với những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Đời sống kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt người lao động ở các cụm, khu công nghiệp, người dân trong vùng bị giãn cách xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp; văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực của một số cán bộ, đảng viên, nhất là nạn tham nhũng; hành vi không lành mạnh về đạo đức và lối sống của một bộ phận giới trẻ gây băn khoăn, lo lắng, bức xúc trong xã hội...

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu triệt để lợi dụng những hạn chế, khó khăn, phức tạp này để gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là trên Internet và mạng xã hội, tác động tiêu cực tới xã hội, làm ảnh hưởng niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu trong và ngoài nước câu kết móc nối hình thành các hội, nhóm, thiết lập hàng ngàn trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, sử dụng các báo, đài nước ngoài như RFI, RFA, VOA, BBC, kênh truyền hình trực tuyến kết nối làm công cụ, tạo lập diễn đàn, thường xuyên tổ chức các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên Internet, mạng xã hội bằng các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Chúng xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hạ thấp, phủ nhận thành tựu, khoét sâu, thổi phồng những khó khăn, yếu kém, sai lầm trong phát triển kinh tế - xã hội; lợi dụng các sự kiện chính trị, lịch sử truyền thống cách mạng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để gia tăng các hoạt động chống phá; triệt để sử dụng vấn đề về tôn giáo để tạo bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hình thành và hậu thuẫn các “hội”, “nhóm” núp danh “xã hội dân sự” để gia tăng các hoạt động chống phá; tán phát các ấn phẩm văn học, nghệ thuật, phim, tài liệu có quan điểm sai trái, thù địch để tuyên truyền chống phá…

Lực lượng Công an tỉnh và huyện Võ Nhai tuyên truyền đến người dân xóm Khuân Đã, xã Liên Minh về công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Ảnh: T.L

Trước tình hình đó, để tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái thù địch, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu, độc, trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tích cực, trong đó tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phản ánh rõ nét thành tựu công cuộc đổi mới và hiện thực cuộc sống đang thay đổi từng ngày của nhân dân.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương tiện truyền thông, Internet, mạng xã hội để đăng tải, lan tỏa thông tin khẳng định tính đúng đắn, kế thừa, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cơ sở lý luận, thực tiễn, việc hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận của Đảng trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; những vấn đề lý luận mới mang tính định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc; hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước; biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội...; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, động viên trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, nhất là giới trẻ tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội; viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, không đúng sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, các cơ quan trong hệ thống chính trị, cơ quan có thẩm quyền cần chủ động cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; về nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm; về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý…

Bốn là, kịp thời phản hồi những thông tin phản ánh chưa chính xác, thiếu tinh thần xây dựng, gây dư luận xấu trên địa bàn tỉnh; chủ động tuyên truyền những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà các thế lực thù địch thường lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ để phục vụ ý đồ chống phá Nhà nước như: Quá trình triển khai các dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết chế độ, chính sách; việc xử lý các vụ án tham nhũng...

Để hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào chiều sâu, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về nêu gương; chủ động nắm bắt dự báo tình hình, định hướng thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để thấy rõ tính hai mặt của Internet và mạng xã hội, nhận diện rõ các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội đồng thời trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc.

Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: