Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8)
“Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Cập nhật: Thứ sáu 30/07/2021 - 10:30
 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (ngày 29/6/2021).
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (ngày 29/6/2021).

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng gắn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; giác ngộ và tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tin theo, tạo thành sức mạnh vĩ đại thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo. Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Trải qua 20 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đến nay, kinh tế - xã hội của Thái Nguyên đang có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì đạt trên 10%/năm; năm 2020, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 15.600 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,82%; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân đồng lòng, chung sức thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả... 

Những thành tựu đạt được gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên giáo. Những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để xác định hình thức tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp; luôn chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ trương, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ những người làm tuyên giáo của tỉnh có nhiều đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, nổi bật là đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó giúp cho hoạt động tuyên giáo đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc ổn định tư tưởng, động viên toàn Đảng, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong tình hình hiện nay, công tác tuyên giáo có nhiều thuận lợi như thông tin nhanh, đa dạng và nhiều chiều; điều kiện nghiên cứu, học tập tốt, việc nắm bắt tình hình cơ sở cũng dễ dàng hơn; người làm tuyên giáo hiện nay có môi trường mạng, công nghệ số cho phép việc kết nối, tương tác dễ dàng và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn, thách thức như các trào lưu, khuynh hướng tư tưởng xâm nhập, tác động vào mỗi người dân ngày càng mạnh mẽ, phức tạp; các thế lực cơ hội, phản động, thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng… với âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt.

Cùng với đó, những năm gần đây, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến mới, phức tạp; đại dịch COVID-19 tác động rộng lớn, sâu sắc, nặng nề đến kinh tế - xã hội. Trong khi đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo còn mỏng, cơ sở vật chất, thiết bị chưa đầy đủ, chính sách đãi ngộ chưa thực sự thỏa đáng. Đây là bài toán khó đòi hỏi công tác tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức và phương thức chỉ đạo, tổ chức lực lượng thực hiện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh xác định cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nội dung, như: Cần nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về bối cảnh và những đặc điểm tình hình mới tác động đến công tác tuyên giáo; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quy định của Đảng về nêu gương; đi trước trong công tác dự báo, chủ động “mở đường” trong việc tiếp cận và xử lý thông tin, định hướng dư luận; chỉ đạo quyết liệt, đa dạng hình thức đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên giáo phải đi cùng, đồng hành, tham gia trực tiếp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy các hoạt động khoa giáo và định hướng chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; công tác tuyên giáo cần thể hiện rõ hơn vai trò đi sau là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; quan tâm phát hiện những điểm mới, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng, làm lan tỏa trong đời sống xã hội; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy ý chí khát vọng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021) là dịp để mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo. Với mục tiêu “chủ động đi trước, dự đoán trúng, tham mưu hay”, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để không ngừng nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Vũ Duy Hoàng,
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: