Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10)
Chủ động tham mưu toàn diện trên các mặt công tác

Cập nhật: Thứ năm 14/10/2021 - 10:08
 Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Huyện, cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) khảo sát về công tác phát triển đảng viên tại xã Nhã Lộng (Phú Bình).
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Huyện, cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) khảo sát về công tác phát triển đảng viên tại xã Nhã Lộng (Phú Bình).

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, góp phần quan trọng vào những thành tựu của tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh gặp không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Toàn Ngành tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là: Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Điều lệ Đảng; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025” và Đề án số 08-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; 2 chỉ thị là Chỉ thị số 06-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Chỉ thị số 07-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025”.

Đồng thời, tham mưu ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy chế luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, Ban đang tiếp tục hoàn thiện Hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là cơ sở để giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, toàn Ngành tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), trọng tâm là chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các kỳ sinh hoạt Đảng, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm.

Nhờ đó, việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và nhận xét cán bộ cuối nhiệm kỳ bảo đảm kịp thời, khách quan và thực chất hơn.

Về nhiệm vụ thường xuyên, toàn Ngành tham mưu hiệu quả việc củng cố, phát triển tổ chức đảng, hệ thống chính trị đồng bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phát triển đảng viên tại các xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên; quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng…

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế góp phần giảm bớt sự cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối trong hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước cơ cấu lại hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn liền với yêu cầu sử dụng và công tác quy hoạch cán bộ, trong đó tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Công tác quy hoạch đã gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã cử 22 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng chuyên viên cao cấp năm 2021; 48 đồng chí bồi dưỡng theo chức danh; 146 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh CCLLCT. Tại tỉnh có 34 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 2.462 lượt học viên.

Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên khen thưởng các học viên xuất sắc tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đã được quy hoạch dự bị các chức danh về cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, hoặc bố trí tiếp cận chức danh quy hoạch được đặc biệt quan tâm. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y và giới thiệu cán bộ ứng cử 171 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đó đã kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, tại các địa phương, cơ bản thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, đã bố trí 7/9 huyện, thành, thị có đồng chí bí thư cấp ủy không là người địa phương; 3/9 huyện, thành, thị có chủ tịch UBND không là người địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tập trung tham mưu xây dựng Sổ tay đảng viên điện tử trên thiết bị di động và thích ứng với các trình duyệt thông dụng hiện nay. Sổ tay đảng viên điện tử sẽ được triển khai đến toàn bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và những người quan tâm có thể sử dụng nhằm cung cấp thông tin, tài liệu; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; lưu trữ thông tin cá nhân của đảng viên; trao đổi, tương tác với người sử dụng.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…”, để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nói đi đôi với làm.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay, tạo điều kiện cho chính quyền chủ động, linh hoạt thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định…

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các cán bộ, công chức trong Ngành càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; biết ơn các thế hệ đi trước, càng thấy được trách nhiệm phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Th.s Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: