Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu không có xã đạt dưới 15 tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật: Chủ nhật 22/05/2022 - 16:17
 Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu xây dựng 10 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện NTM.
Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu xây dựng 10 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện NTM.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ hống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (XDNTM); nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2021 -2025.

Việc triển khai Phong trào thi đua cần sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn.

Mục tiêu là cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hàng năm tổng hợp nhu cầu kinh phí, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM Trung ương tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Thanh Phong
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: