Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Cập nhật: Thứ bẩy 17/10/2020 - 09:58

Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu phấn đấu: 95% trở lên cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Đảng bộ Khối và 90% trở lên các chi bộ, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện những mục tiêu này, thuận lợi lớn nhất của Đảng bộ Khối là các đồng chí trong đảng ủy hầu hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành của tỉnh; tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc là các cơ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và một số đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Đây là lợi thế để Đảng bộ Khối  phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp có tính khả thi cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Các nhóm giải pháp mà Đảng bộ Khối đề ra là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, hình thành và phát triển văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, tin tưởng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: