Phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm đảng viên vi phạm

Cập nhật: Thứ sáu 23/07/2021 - 12:31
 Lãnh đạo T.X Phổ Yên kiểm tra việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tại Chi bộ Khối chính quyền thị xã.
Lãnh đạo T.X Phổ Yên kiểm tra việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tại Chi bộ Khối chính quyền thị xã.

Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm (viết tắt là Quy định số 47) chính là những tiêu chuẩn bắt buộc của người đảng viên. Nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, những năm qua, Thị ủy Phổ Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 47, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định chất lượng tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Muốn Đảng mạnh thì mỗi đảng viên phải tốt. 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 47chính là “cẩm nang” để mỗi đảng viên soi vào, từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, để trở thành một đảng viên tốt.

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Thị ủy Phổ Yên đã tích cực triển khai thực hiện Quy định số 47 đến các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cấp ủy các cấp đưa nội dung thực hiện Quy định vào kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.

Sau khi Quy định số 47 được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, đồng thời sao lục gửi đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách các địa bàn và các đồng chí báo cáo viên phối hợp với cấp ủy địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Việc tuyên truyền Quy định số 47 được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biễn, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Qua đó, giúp cấp ủy các tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định này, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Không chỉ tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thị ủy Phổ Yên đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Quy định đến các tổ chức chính trị  - xã hội và quần chúng nhân dân, để nhân dân biết và tham gia giám sát đảng viên trong việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.

Cùng với tuyên truyền, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc phát hiện, xử lý đảng viên vi phạm Quy định.

Đầu các nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thị ủy đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, tiếp đó, hằng năm bám sát vào nhiệm vụ chính trị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực, như: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Trong từng nội dung kiểm tra, giám sát đều gắn với việc thực hiện Quy định số 47 nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã gắn thực hiện Quy định số 47 với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Việc kiểm tra nhằm kết hợp phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm. Từ năm 2012-2020, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý kỷ luật 239 đảng viên. Trong đó, khiển trách 141 đảng viên, cảnh cáo 52 đảng viên, cách chức 10 đảng viên, khai trừ 36 đảng viên.

Trong số các đảng viên bị xử lý kỷ luật có 169/239 đảng viên vi phạm Quy định số 47, chủ yếu là nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; tố cáo mang tính bịa đặt, viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên; quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi làm nhiệm vụ; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có hành vi bạo lực gia đình...

Việc triển khai thực hiện Quy định số 47 tại Phổ Yên đã tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giúp họ nhận thức đúng đắn hơn trách nhiệm của mình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch.

Nguyệt Anh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: