Tập trung kiểm tra về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương

Cập nhật: Chủ nhật 16/01/2022 - 15:29

Đó là nội dung của 1 trong 7 chuyên đề Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải vừa ký ban hành.

Theo đó, ngoài công tác GS thường xuyên, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức KTGS theo 10 chuyên đề. Trọng tâm của Chương trình KT sẽ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là tập trung KT việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021; thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 – 2030…

Chương trình GS thường xuyên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy; chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Việc thực hiện quy chế làm việc và kết luận của cấp ủy; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

3 nội dung GS chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2020 – 2021; thực hiện thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm kiểm tra.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: