Thi hành kỷ luật 196 đảng viên

Cập nhật: Thứ ba 30/11/2021 - 09:17

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 810 tổ chức đảng, 442 đảng viên, trong đó có 171 đồng chí là cấp ủy viên; giám sát chuyên đề đối với 488 tổ chức đảng và 680 đảng viên, trong đó có 632 cấp ủy viên.

Bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) toàn khóa và Nghị quyết số 02-NQ/TU, Đề án số 03-ĐA/TU, số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy và cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tăng cường công tác KTGS, tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các cuộc KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chấp hành và thực hiện nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, thực hành dân chủ trong Đảng.

Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên theo đúng quy định.

Qua công tác KTGS, cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật đảng đối với 140 đảng viên (trong đó cấp uỷ viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 11 trường hợp). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đảng đối với 56 đảng viên (trong đó cấp uỷ viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 6 trường hợp); đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 18 đảng viên.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: