Vai trò của đại biểu dân cử trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND

Cập nhật: Thứ hai 12/10/2020 - 10:58
 Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội.
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, HĐND tỉnh đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại biểu HĐND là người được Nhân dân địa phương bầu ra để thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua việc quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật tại địa phương. Đại biểu HĐND tỉnh là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm, quy trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, làm căn cứ để thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động (HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã bầu đủ 75 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần, hiện đã giảm 6 đại biểu do chuyển công tác và chuyển cư trú sang địa phương khác hoặc vì lý do sức khỏe).

Thực hiện đổi mới trong công tác chuẩn bị kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện đã giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quan trọng để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 270 nghị quyết về biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các nghị quyết được ban hành đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần thể chế hóa chủ trương, định hướng phát triển đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với việc đổi mới phương thức giám sát và thực hiện linh hoạt nhiều hình thức giám sát, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được năng lực, sở trường của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh đã thực hiện 55 cuộc giám sát chuyên đề. Kế thừa, phát huy và rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, để đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, đây là nhiệm kỳ đầu tiên  HĐND tỉnh thảo luận và ban hành 7 nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện.

Tại các kỳ họp, phiên họp, đại biểu  HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn về các vấn đề được cử tri quan tâm hoặc tiếp tục chất vấn về các nội dung đã được thực hiện giám sát chuyên đề.

Đồng thời, để đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị chính đáng đều được thực hiện và “lời hứa” không bị lãng quên, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát, giám sát, chất vấn về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, về kết quả thực hiện “lời hứa” tại các phiên chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đổi mới công tác tiếp dân, lần đầu tiên HĐND tỉnh ban hành Quy chế Tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, quy định cụ thể về trách nhiệm, hình thức, phương thức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm của đại biểu dân cử, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND, gắn kết quả công tác nhân sự của Đại hội Đảng và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu  HĐND tỉnh khóa XIV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, đúng cơ cấu và đủ số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiến trình đổi mới đất nước.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội đúng trình tự, thủ tục, phù hợp hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đảm bảo đúng định hướng lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đặc biệt là quyết định cơ chế, chính sách liên quan đến những vấn đề mà cử tri quan tâm như: hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở, đảm bảo môi trường sinh thái, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp gắn với vùng nguyên liệu sản xuất an toàn...

Thứ ba, phát huy vai trò của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu  HĐND tỉnh trong việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tăng cường ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và về chất vấn, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2026”.

Thứ năm, tăng cường tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, tập huấn về phương pháp kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động dân cử nhằm giúp đại biểu  HĐND tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng đoàn HĐND tỉnh tin tưởng, mỗi đại biểu HĐND tỉnh có đủ bản lĩnh, ý chí và năng lực để phát huy vai trò dân chủ đại diện của mình, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” trong tình hình mới.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: