Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 động viên chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Ảnh: Bùi Hiệp.
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 động viên chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Ảnh: Bùi Hiệp.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ XIV; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố; nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt Đảng ngày càng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT quân khu; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  giữ vững, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh (TSVM), LLVT quân khu vững mạnh toàn diện đòi hỏi ngày càng cao. Do đó, Đảng bộ quân khu tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, bảo đảm cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của CB, ĐV; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng LLVT quân khu luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Xây dựng các tổ chức đảng TSVM, gương mẫu, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy định 104 của Quân ủy Trung ương “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, gắn với thực hiện “3 đề cao, 5 chống”. Tập trung duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất là phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động các ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách trong phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, gương mẫu, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; làm việc có chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm cá nhân rõ ràng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đề cao dân chủ cơ sở, lắng nghe, tiếp thu, giúp đỡ và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cấp dưới, chiến sĩ.

Coi trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ và thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương về luân chuyển cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và quân đội, phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực điều hành cơ quan chính trị các cấp, bảo đảm thực sự là cơ quan tham mưu giúp đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị. Chủ động xây dựng được đội ngũ cán bộ chính trị có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; có kiến thức cơ bản và trình độ chuyên môn cũng như năng lực thực tiễn đáp ứng tốt tình hình nhiệm vụ đặt ra; đặc biệt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo, vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào xây dựng LLVT quân khu vững mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương trên địa bàn vững mạnh; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

Tiếp tục củng cố, giữ gìn, phát huy và làm cho giá trị, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn. Góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xây dựng "thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT quân khu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng 46 năm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021


Ảnh : Kim Ngân - Mạnh Hùng

LIÊN KẾT WEBSITE