Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác

Cập nhật: Thứ năm 19/05/2022 - 07:48
 Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: H.A

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà ngày nay đã trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW); đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo Bác; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… 

Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; kịp thời ban hành các văn bản  hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, chỉ đạo xây dựng chuyên đề hằng năm. Việc triển khai, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện thống nhất, bài bản trong toàn tỉnh. 

Nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đảm bảo kịp thời, nghiêm túc; triển khai việc “làm theo” Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Để thực hiện tốt việc “làm theo” Bác, hằng năm bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời. 

Đảng bộ tỉnh có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực khó để lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân cùng tham gia thực hiện; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ tỉnh đến cơ sở đã chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức của Đảng; thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; cán bộ, đảng viên hằng năm đều có cam kết bằng văn bản về thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... 

Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp Nguyên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tính riêng năm 2021, Thái Nguyên có mức tăng trưởng cao gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt trên 95 triệu đồng/người; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ 4 cả nước; thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước; tỷ lệ đô thị hóa hiện cao nhất trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Một trong những thành tựu nổi bật của Thái Nguyên trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là thực hiện chuyển đổi số. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chuyển đổi số và ngày 31-12 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về Chuyển đổi số, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực: Xếp hạng chuyển đổi số đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, trong đó Chính quyền số đứng thứ 03/63...

Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thói quen hằng ngày, ý thức tự giác của mỗi người. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,  đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ...

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh... 

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục...

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; thường xuyên biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc... 

Với quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, thì việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần tiếp tục được phát huy, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên “trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Th.s Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: