Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ

Cập nhật: Chủ nhật 18/09/2022 - 10:31
 Hoạt động rà phá bom mìn. Ảnh minh họa
Hoạt động rà phá bom mìn. Ảnh minh họa

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP về Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ.

Thông tư quy định rõ các yêu cầu kỹ thuật, quản lý và an toàn đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ có liên quan đến chiến tranh tại Việt Nam.

Mọi hạng mục công việc trong hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn đều phải triệt để tuân thủ các quy định, quy tắc an toàn được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công và kế hoạch thi công đã được duyệt; các bước triển khai phải được tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất theo đúng trình tự, quy định.

Trong quá trình tổ chức thi công, nghiêm cấm tự động thay đổi quy trình kỹ thuật (khi cần phải thay đổi một số bước trong quy trình đã được duyệt phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền bằng văn bản). Quy định về an toàn gồm có: An toàn cho người; an toàn trang thiết bị; an toàn trong rà phá bom mìn; an toàn và bảo vệ môi trường.

Thông tư số 59/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15-10-2022 và thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12-11-2012.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: