Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 40 đảng viên mới

Cập nhật: Thứ sáu 25/06/2021 - 10:06

Từ ngày 16 đến 25-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đại Từ đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 40 đảng viên mới.

Trong thời gian học tập, các đảng viên mới đã được bồi dưỡng kiến thức về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập quốc tế…

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức lý luận chính trị, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện, để trở thành đảng viên chính thức.

Hải Hằng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: