Theo Bộ GD-ĐT, năm 2008 bộ sẽ xây dựng tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý. Đồng thời, triển khai mạnh việc đánh giá và sàng lọc giáo viên, giảng viên không đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.
Song song đó, nâng cao năng lực tiếng Anh và công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên để có thể sử dụng tiếng Anh và kỹ năng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Việc nâng ngạch giáo viên, giảng viên, học hàm phải có tiêu chuẩn cụ thể về năng lực chuyên môn, thái độ đạo đức của nhà giáo và kèm theo năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu đến năm 2012, khoảng 80% giáo viên trung cấp, giảng viên ĐH có thể đọc hiểu được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
admin
Theo người lao động