Thực hiện công tác hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn T.P Thái Nguyên, trong 3 năm (từ 2016 - 2018), T.P Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, kinh doanh thương mại, dịch vụ, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến tháng 12 - 2018, số hộ nghèo của Thành phố giảm còn 1.058 hộ, chiếm 1,3%; số hộ cận nghèo giảm còn 936 hộ, chiếm 1,13% tổng số hộ toàn Thành phố.

Thanh Hạnh - Linh Lan