Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp T.X Phổ Yên thực hiện mô hình trồng hoa, rau trong nhà kính mang lại hiệu quả kinh tế.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp T.X Phổ Yên thực hiện mô hình trồng hoa, rau trong nhà kính mang lại hiệu quả kinh tế.

Năm 2021, T.X Phổ Yên phấn đấu giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 115 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng so với năm 2020).

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng tốt hơn, thị xã đã xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Cùng với đó, thị xã đã khuyến khích người dân tích cực, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, ngành Nông nghiệp thị xã cũng đang triển khai trên 10 mô hình trình diễn kỹ thuật về giống lúa mới, cánh đồng một giống, chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình sản xuất rau, chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP… Trong đó, địa phương ưu tiên thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo đầu ra ổn định, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Trịnh Phương