Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, HĐND huyện Phú Bình đang thành lập Đoàn công tác để tổ chức giám sát, khảo sát về nội dung này.

Theo đó, HĐND huyện thực hiện giám sát trực tiếp tại 7 đơn vị, gồm: UBND huyện, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; khảo sát tại 6 xã có chương trình, mô hình, công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, gồm: Tân Thành, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Khánh, Kha Sơn, Bàn Đạt. 

Công tác giám sát và khảo sát gồm các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; kết quả triển khai thực hiện các Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; các dự án, chương trình khác có sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020… Theo kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát sẽ kết thúc trước ngày 12-3.

 

Nguyễn Chi
(Phú Bình)