Cập nhật: Thứ ba 22/06/2021 - 15:21
Hằng năm Trường Chính trị tỉnh mở hàng chục lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp.
Hằng năm Trường Chính trị tỉnh mở hàng chục lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng các nghị quyết, đề án theo chương trình công tác toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng 2 đề án là: Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”.

Đối với T.P Thái Nguyên, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng 2 gồm: Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 và Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2021-2026. Huyện Võ Nhai xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý Huyện ủy Võ Nhai giai đoạn 2021-2025. Huyện Phú Lương: Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025. T.P Sông Công: Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Sông Công giai đoạn 2021-2025. 

Riêng huyện Phú Bình và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành 2 nghị quyết. Huyện Phú Bình là: Nghị quyết về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025 và Đảng ủy Khối là: Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Hằng Nga