Cập nhật: Thứ tư 21/07/2021 - 11:41
Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 16-7. Ảnh: T.L
Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 16-7. Ảnh: T.L

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên của tỉnh giai đoạn 01/01/2010 -31/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 19-7 thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về lĩnh vực này.

Trong kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan bám sát các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nêu trong Kết luận; căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể. Kế hoạch, lộ trình, thời gian và biện pháp thực hiện phải mang tính khả thi, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định. Từ đó, triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong quý III, quý IV-2021. 

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; định kỳ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ.

Để thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác gồm 21 thành viên do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh…

P.V