Cập nhật: Thứ tư 22/09/2021 - 17:12

Ngày 22-9, HĐND T.X Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên để xem xét, thông qua 5 tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội của UBND thị xã trong thời gian tới (ảnh).

Các tờ trình gồm: Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; tờ trình đề nghị giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công năm 2021; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển văn hóa - thể thao và du lịch T.X Phổ Yên, giai đoạn 2021-2025; Đề án Cải cách hành chính góp phần giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND thị xã thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - xã hội.

Hoàng Cường