Cập nhật: Thứ năm 21/10/2021 - 05:37
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Ngày 20-10, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 300 cán bộ, đảng viên khối cơ quan Quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã thông tin đến cán bộ, đảng viên dự hội nghị về nội dung, chương trình làm việc và kết quả của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đồng thời nhấn mạnh, phân tích làm rõ một số nội dung quan trọng về: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII...

Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng, chống dịch trong tình hình mới; chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm... Liên hệ với tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quân khu 1.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên khối cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Quân khu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nghiên cứu nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), làm cơ sở liên hệ, vận dụng vào quá trình công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trên từng nội dung, lĩnh vực cụ thể.

 Phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng.


Theo Báo Quân khu 1