Cập nhật: Thứ sáu 14/01/2022 - 12:21
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 14-1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 50 dân tộc thiểu số (DTTS), với 384.379 người, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên còn 110 xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi; 142 thôn, xóm đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Theo đó, đã ban hành văn bản đề nghị các huyện thuộc phạm vi, đối tượng thụ hưởng của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021-2025) rà soát, xây dựng danh mục, chuẩn bị các bước đầu tư theo quy định. Về Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS" đã có 3 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA với tổng vốn đầu tư 83,2 tỷ đồng được triển khai.

Trong năm, các đơn vị, địa phương đã tổ chức cấp phát được gần 160.000 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; đẩy mạnh các hoạt động về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác dân tộc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào DTTS... Mặc dù vậy, công tác dân tộc của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở một số vùng DTTS vẫn chiếm tỷ lệ cao; khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của đồng bào còn thấp; tập quán canh tác còn lạc hậu...

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, đề án, chính sách dân tộc sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; phối hợp để thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; tổ chức các hoạt động truyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Vũ Công