Cập nhật: Thứ tư 25/05/2022 - 10:46
Bộ phận một cửa phường Châu Sơn (TP. Sông Công).
Bộ phận một cửa phường Châu Sơn (TP. Sông Công).

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Sông Công khóa IX đã xây dựng Đề án số 01 ngày 5/1/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, đủ năng lực, trình độ chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện Đề án số 01, cấp ủy các cấp ở Sông Công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đến nay đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được Thành ủy chỉ đạo sát sao, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 31 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý; kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; kiện toàn 6 cấp ủy viên và 4 phó bí thư cấp ủy cơ sở; giới thiệu ứng cử để bầu 2 trưởng ban của HĐND và 13 ủy viên UBND thành phố…

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng được Thành ủy Sông Công chú trọng. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 6/10 xã, phường có cán bộ thành phố luân chuyển đến (Bách Quang, Lương Sơn, Châu Sơn, Tân Quang, Bình Sơn, Bá Xuyên); 2/10 xã, phường có cán bộ chủ chốt luân chuyển ngang (Phố Cò, Bách Quang); luân chuyển từ xã, phường lên thành phố 1 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Văn Pha (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Sông Công) được Thành ủy Sông Công luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bá Xuyên, cho biết: Công tác đảng rộng, khi được giao nhiệm vụ, bản thân tôi đã cố gắng và nhanh chóng tiếp cận. Quá trình công tác, tôi vừa làm vừa học hỏi, mục tiêu cuối cùng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua thời gian công tác tại địa phương, các cán bộ được luân chuyển đều phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực phụ trách; có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Một số đồng chí cán bộ chủ chốt ở các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng đã được Thành ủy luân chuyển lên thành phố, là động lực để đội ngũ cán bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với luân chuyển, công tác quy hoạch cán bộ cũng có nhiều đổi mới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ, như: Đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã cử 12 đồng chí đi học và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 18 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 90 đồng chí học hệ không tập trung tại thành phố…

Trong hai năm thực hiện Đề án số 01, Thành ủy Sông Công đã cơ bản khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ trước. Đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ này, để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Quỳnh Mai