Cập nhật: Thứ sáu 16/09/2022 - 10:27

Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; căn cứ Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Công an huyện Phú Lương hiện đang tạm giữ 126 xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) vi phạm Luật giao thông đường bộ bị tạm giữ đã quá thời hạn quy định chủ xe, người vi phạm không đến giải quyết vi phạm và nhận lại phương tiện bị tạm giữ (có danh sách kèm theo).

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Công an huyện sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu thanh lý sung công quỹ Nhà nước số phương tiện kể trên theo đúng quy định của pháp luật.

TNĐT