Điều kiện cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ từ ngày 15/8/2024

Đ.H (th) 11:17, 09/07/2024

Ngày 25/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Điều kiện cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ từ ngày 15/8/2024

Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định để cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ thì phải có các điều kiện như sau:

(1) Điều kiện cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cá nhân

- Phải là cá nhân của các cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 2 Nghị định 68/2024/NĐ-CP và có nhu cầu giao dịch điện tử;

- Có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

(2) Điều kiện cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cơ quan, tổ chức

- Phải là cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân quy định tại Điều 2 Nghị định 68/2024/NĐ-CP;

- Có quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp;

- Có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

(3) Điều kiện cấp mới chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

- Thiết bị, dịch vụ, phần mềm thuộc sở hữu, quản lý của cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân quy định tại Điều 2 Nghị định 68/2024/NĐ-CP;

- Có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ

Theo đó, thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ như sau:

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ thời hạn có hiệu lực là 20 năm.

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao cấp mới thời hạn có hiệu lực tối đa là 05 năm.

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của thuê bao được gia hạn thời hạn có hiệu lực được gia hạn tối đa là 03 năm.

- Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra hộ chiếu có gắn chíp điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư chữ ký số theo quy định tại Điều 23 Nghị định 68/2024/NĐ-CP. Đối với chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra thẻ căn cước có gắn chíp điện tử, thời hạn hiệu lực của chứng thư chữ ký số theo quy định tại Điều 26 Nghị định 68/2024/NĐ-CP.

Nghị định 68/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2024.