Báo chí chủ động nghiên cứu, lựa chọn thông tin để tuyên truyền
Hải Hằng - Mạnh Hùng 17:10, 30/11/2022