Đại học Thái Nguyên:
Tuyên truyền người học không tham gia các hội, nhóm hoạt động trái pháp luật

Hằng Nga 17:41, 01/06/2023

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có 8 trường đại học, cao đẳng, 2 phân hiệu, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Nhà Xuất bản và các trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quy mô người học hiện nay là 74.612 người.

các trường thành viên, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Các trường thành viên, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên ĐHTN đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Để thực hiện tốt công tác quản lý người học, hằng năm, ĐHTN triển khai tới các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú. Các trường thành viên đã xây dựng kế hoạch, phối hợp kiểm tra sinh viên nội trú và ngoại trú 2 lần/năm. 

Năm 2023, ĐHTN triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Đăng ký cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; triển khai chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025… 

ĐHTN đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, các trường thành viên tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị cho người học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và chính quyền địa phương nơi có sinh viên ở ngoại trú để nắm bắt kịp thời thông tin giữa 4 bên: Nhà trường - cơ quan địa phương - chủ nhà trọ và sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự và quản lý tốt người học.

Đặc biệt, thời điểm này, ĐHTN đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người học không tham gia các hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời” nói riêng và các hội, nhóm hoạt động trái pháp luật nói chung.