Những “hạt nhân” trong doanh nghiệp
Những “hạt nhân” trong doanh nghiệp
Dù đang làm việc trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), những lao động là đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong lao động, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm